| پیگیری و مشاهده اطلاعات ثبت شده مشاهده نتیجه مرحله دوم مشاهده زمان طب کار |منابع آزمون | بازیابی کد رهگیری
آزمون شرکت مهندسي مهار فن آوران به منظور تامين و تربيت نيروي انساني مورد نياز شبكه ريلي